Regulamin korzystania z usług VPBX.PL - 2017-03-10

 
 
 

Założenia

 
 

1. Usługa VPBX wykonywana jest przez firmę Messageroute Ltd, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 6976819. Dane kontaktowe naszej firmy znajdują się w zakładce "O Nas"


2. Założenie konta VPBX wraz z zaakceptowaniem tego regulaminu powoduje zawarcie umowy;


3. VPBX jest w dalszym ciągu w fazie testów beta co oznacza że mogą się zdarzyć przerwy, niedoskonałości oraz błędy w działaniu usług;


4. VPBX nie zapewnia dostępu do numerów alarmowych. Klient zobowiązany jest konfiguracji swojego sprzętu tak, aby połączenia na numery alarmowe były wykonywane przez operatorów stacjonarnych, zapewniających dostęp do telefonów alarmowych;
Opłaty

 
 

1. VPBX operuje w systemie przedpłaconym. Opłaty za wszelkie usługi pobierane są z konta przedpłaconego Klienta;


2. Wszelkie ceny podane na naszych stronach są cenami bez podatku VAT chyba, że jest to wskazane inaczej. Podatek VAT, w wysokości 20% (Obowiązujący w Wielkiej Brytanii) odliczany jest przy dokonywaniu płatności.


3. Opłaty za połączenia telefonicze naliczane są sekundowo. Całkowity koszt połączenia zaokrąglany jest do pełnego grosza w górę;


4. Koszt wykonania płatności w systemia Paypal ponosi kupujący.


5. Klient ma prawo do wycofania swoich środków z konta przedpłaconego. VPBX może naliczyć koszty związane z wykonaniem zwrotu środkoów w wysokości do 10% salda ale nie mniej niż 5GBP.


6. Koszt za połączenia obliczany jest na podstawie prefiksu numeru. VPBX Zastrzega sobie prawo do uaktualniania tabeli prefiksów bez informowania o tym Klienta.


7. VPBX ma prawo do zmiany cen za połączenia ze skutkiem natychmiastowym. Klient będzie powiadomiony o zmianach za pośrednicwem poczty email;


8. Klient ma prawo do otrzymania rekompensaty za przerwy w dostępie do usług powstałych z winy VPBX, trwających dłużej niż 12 godzin w wysokości 1/30 opłaty abonanemtowej;Polityka Bezpieczeństwa

 
 

1. Usługi telefonii internetowej VoIP są jedną z usług szczególnie narażonych na nadużycia. Klient zobowiązany jest do używania mocnych haseł do swoich kont VoIP. Zalecane jest używanie haseł generowanych przez nasz system.


2. W razie wykrycia nadużyć na koncie Klienta, VPBX zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Klienta;


3. Klient zobowiązany jest do niepowierzania haseł osobom trzecim. VPBX nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku powierzenia haseł osobom trzecim lub przez nieostrożne przechowywanie haseł do kont VPBX;


4. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia swojej sieci. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego dostępu do swojej sieci przez osoby trzecie lub do urządzeń, stron internetowych VPBX, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie VPBX


5. Za szkody powstałe przez włamania lub inny nieuprawniony dostęp do sieci lub konta Klienta odpowiada Klient.


6. Zalecane jest ustawienie limitów dziennych i miesięcznych na poszczególne telefony a także dla całego kontaPrywatność

 
 

1. VPBX nie udostępnia danych osobom trzecim;


2. Wszelkie wrażliwe dane Klientów przechowywane są w bazie danych w formie niejawnej;


3. VPBX pozwala na używanie prezentacji CLI numerów nie należących do VPBX po przeprowadzeniu ich weryfikacji;


4. VPBX gromadzi dane potrzebne do poprawnego działania usługi oraz te, wynikające z obowiązków nałożonych przez odpowiednie organy państwowe i dokumenty prawne;


5. W celu poprawnego działania stron, VPBX wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka);


6. VPBX nie nagrywa rozmów telefonicznych, chyba że zostało to zlecone przez Klienta;


7. VPBX jest administratorem danych osobowych podanych w procesie rejestracji oraz tych podanych podczas użytkowania usług;Reklamacje

 
 

1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości działania usług lub niepoprawnego naliczania kwot za wykonane usługi mogą być zgłaszane drogą listowną, telefoniczą lub email;


2. Reklamacje można wnieść w ciągu 12 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usług lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, albo w ciągu 12 miesięcy od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi.


3. Reklamacje złożone po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 2, pozostawia się bez rozpoznania.


4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta lub nazwę firmy, przedmiot reklamacji, datę i godzinę wystąpienia problemu, wysokośc kwoty odszkodowania lub innej należności, podpis reklamującego - jeśli reklamacja składana jest w formie pisemnej.


5. VPBX zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.


6. W przypadku braku uzyskania odpowiedzi na reklamację, zostaje ona automatycznie uwzględniona.Rozwiązanie umowy

 
 

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron w formie listownej lub poczty elektronicznej, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia - w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony, lub tak jak stanowi treść indywidualnej umowy.


2. VPBX zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeśli nastąpiły okoliczności, które uniemożliwiają dalsze świadczenie usług na rzecz klienta.


3. VPBX zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu przez Klienta.


4. Umowa zostaje automatycznie rozwiązana w przypadku braku operacji finansowych na koncie Klienta, przez okres 12 miesięcy takich jak: wpłata środków na konto przedpłacone, wykonanie połączenia lub innej usługi o wartości niezerowej. Środki pozostałe na koncie przedpłaconym nie podlegają zwrotowi.


5. VPBX blokuje dostęp do swoich usług w dniu wygaśnięcia umowy.


6. Klient ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zmiany regulaminu VPBX lub w przypadku zmian dokonanych przez VPBX, skutkujących niemożnością dalszego korzystania z usług VPBX.


 
 
 
 
 

Nowości w VPBX

9 mar

Płatności przelewy24

Miło jest nam poinformować, że od dzisiaj dostępne są płatności za pomocą systemu Przelewy24...

Więcej
1 kwi

Nowy Cennik VPBX.PL

Zapraszamy do zapoznania zię z nowym cennikiem VPBX. Oferujemy najniższe ceny
na rynku!

Więcej
21 mar

Promocja "5zł na testy"

Każdy nowy użytkownik forum vpbx oraz "Wirtualnych Centralek VPBX" otrzyma 5zł
na wykonywanie połączeń wychodząch

Więcej
PayPal Acceptance Mark     Przelewy24